ข้อตกลง และ เงื่อนไข 

หลักปฏิบัติ

กฎระเบียบเกี่ยวกับการสื่อสาร

 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของบริษัท Easy English จะต้องเป็นไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันและมีความเป็นมืออาชีพ

 • ผู้ปกครอง/นักเรียนควรปฏิบัติตามและใช้ประโยชน์จากข้อมูลติดต่อและแนวทางก ารสื่อสารที่เกี่ยวข้องที่ Easy English จัดหาให้

 • ผู้ปกครอง/นักเรียนจะต้องแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจใด ๆ ก่อนล่วงหน้าเท่าที่จะสามารถกระทําได้

 • ผู้ปกครอง/นักเรียนควรปรับปรุงข้อมูลติดต่อให้เป็นปั จจุบันอยู่เสมอ และแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ล่วงหน้า

 • ผู้ปกครอง/นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจและอดทนรอการช่วยเหลือสนับสนุนจาก Easy English โดย Easy English จะพยายามให้ความช่วยเหลือและตอบกลับข้อความอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถกร ะทําได้ในลักษณะที่ทันต่อเวลา

กฎในการจองคลาสเรียน

 • จะต้องจองคลาสเรียนทุกคลาสไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนช่วงเวลาที่ต้องการเรียนผ่านทางแพลทฟอร์มของ Easy English

 • ในกรณีที่ผู้ปกครอง/นักเรียนต้องการจองคลาสเรียนภายในระยะเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Easy English เพื่อดําเนินการจองคลาสเรียนให้

 • การจองคลาสเรียนจะต้องคํานึงถึงตารางเวลาและความสะดวกของครูผู้สอนซึ่งสา มารถดูได้จากแพลทฟอร์มของ Easy English

กฎในการยกเลิก

 • หากต้องการยกเลิกจะต้องแจ้งให้ Easy English ทราบไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มคลาสเรียนโดยทําการยกเลิกผ่านทางแพลทฟอร์มของ Easy English

 • การยกเลิกจะต้องกระทําผ่านทางแพลทฟอร์มของ Easy English และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ Easy English ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทําได้

 • การแจ้งยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มคลาสเรียน จะต้องเสียค่าปรับ โดยหากเป็นการแจ้งยกเลิกเนื่องจากมีเหตุฉุกเฉินภายในเวลา 2 ชั่วโมงก่อนคลาสเรียนจะเริ่มต้นขึ้น ผู้แจ้งยกเลิกจะต้องดําเนินการผ่านทางแพลทฟอร์มของ Easy English และจะต้องแสดงหลักฐานของเหตุฉุกเฉินดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของ Easy English ทั้งนี้ การยกเว้นค่าปรับจะต้องได้รับการอนุมัติเสียก่อน

 • สำหรับเรียนแบบกลุ่ม หากมีนักเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุ่มยกเลิกคลาส หรือไม่สามารถเข้าเรียนได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ทางเราจะตัดชั่วโมงนักเรียนคนนั้นโดยไม่มีการจองให้ใหม่ แต่หากมีการยกเลิกพร้อมกันทั้งกลุ่ม จะสามารถทำการกำหนดเวลาในการจองครั้งใหม่ได้

 • ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งยกเลิก และไม่มาเข้าเรียน จะต้องเสียค่าปรับ 

กฎระเบียบภายในห้องเรียน

 • นักเรียนจะต้องให้ความเคารพและเข้าเรียนตรงต่อเวลา

 • นักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในห้องเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้

 • นักเรียนจะต้องฟั งคําสั่งอย่างตั้งใจ

 • นักเรียนจะต้องแต่งกายให้เหมาะสม

 • นักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์สําหรับเล่นภาพและเสียงที่ยังทํางานได้ดีเพื่อให้การเรียน การสอนประสบความสําเร็จ

 • นักเรียนจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อให้การเรียนการสอน ประสบความสําเร็จ

การชําระเงินและการหักเงิน

การชําระเงิน

 • จะต้องชําระเงินผ่านแพลทฟอร์มของ Easy English โดยใช้บัตรเดบิต/เครดิต หรือชำระผ่านการโอนได้

 • รายละเอียดการชําระเงินในรูปแบบแพคเกจจะระบุอยู่ในหน้าเว็บไซต์และแพลทฟ อร์มของ Easy English และไม่สามารถต่อรองได้

 • เครดิตจะถูกเพิ่มเข้าไปในแพลทฟอร์มของ Easy English ซึ่งจะสามารถใช้ได้ในระยะเวลาตามราคาแต่ละแพคเก็จที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เท่านั้น เริ่มต้นจากวันที่การชําระเงินมีผลสมบูรณ์ เครดิตใด ๆ ที่ไม่มีการใช้ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าเป็นศูนย์และไม่สามารถนํามาใช้ได้ อีก และจะไม่สามารถเก็บสะสมเพื่อใช้ในเดือนถัดไปได้

 • การคืนเงินจะกระทําได้เพียงบางกรณีเท่านั้นและจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของ Easy English

การหักเงิน

 • การหักเงินจะเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  • การแจ้งยกเลิกที่กระทําขึ้นภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมงก่อนคลาสเรียนจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งจะทําให้ยอดเครดิตถูกตัดเป็นศูนย์และนํามาใช้ไม่ได้ อย่างไรก็ดี หากมีการแจ้งเหตุฉุกเฉินและได้รับการอนุมัติก็จะไม่ถูกหักเงิน

  • ในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าเรียนโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ยอดเครดิตจะถูกหักเป็นศูนย์และนํามาใช้ไม่ได้ อย่างไรก็ดี หากมีการแจ้งเหตุฉุกเฉินและได้รับการอนุมัติก็จะไม่ถูกหักเงิน

  • ยอดเครดิตที่ไม่ถูกใช้ในกรอบเวลาที่กําหนดจะถือว่าเป็นศูนย์และนํามาใช้ ไม่ได้

 • หากผู้ใดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นซํ้าๆ หรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของ Easy English เจ้าหน้าที่ของ Easy English จะดําเนินการหักยอดเครดิตเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

รางวัลและสิทธิ์ประโยชน์

 • นักเรียน Easy English สามารถทดลองเรียนได้ 1 ครั้ง ซึ่งจะถือว่าเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับของนักเรียน

 • ในกรณีที่มีการแนะนําลูกค้าใหม่ ลูกค้าเดิม (ที่เป็นผู้ชําระเงิน) จะมีสิทธิ์ได้รับชั่วโมงเรียน 2 ชั่วโมง หรือ 2 เครดิตต่อการแนะนําลูกค้าที่ชําระเงินใหม่หนึ่งคน

 • ผู้ปกครอง/นักเรียน สามารถเข้าถึงระบบตลอดจนเนื้อหาต่าง ๆ ที่ Easy English จัดหาให้บางส่วน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่ครอบคลุมถึงเนื้อหาบทเรียนของ Easy English)

 • ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนที่ชําระเงินแล้ว ซึ่งเกิดจากครูผู้สอนหรือ Easy English นักเรียนจะได้รับยอดฟรีเป็นการชดเชยสําหรับความไม่สะดวก

ee-logo-600x352-transparent.png

Contact Us:

Info@easyenglishthailand.net

telephone: 091-882-6381

 • Easy English Online Facebook